Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Anestezi Programı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ANESTEZİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ    /Dosyalar/files/Anestezi%20-%20Ders%20%c4%b0%c3%a7eri%c4%9fi.docx  


HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
 
1.   YARIYIL
ANATOMİ (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Anatomiye giriş, Kemikler, Kaslar, Kalp ve dolaşım sistemi, Gastrointestinal sistem, Solunum sistemi, Üriner sistem, Santral ve Periferik Sinir sistemi, Otonom Sinir Sistemi, Duyu organları,  Erkek genital sistem, Kadın Genital sistem.
FİZYOLOJİ (2+0) (2 Kredi) ( 2AKTS)
Fizyolojiye giriş, Hücre, Biyoelektrik potansiyeller, Hareket sistemi, Dolaşım sistemi, Solunum sistemi, Sindirim sistemi ve Metabolizma, Boşaltım Sistemi, Periferik- Merkezi Sinir Sistemi, Endokrin sistem, Erkek- kadın üreme sistemi, Duyular, Genel değerlendirme.
TÜRK DİLİ-I  (2+0) (2 Kredi) ( 2AKTS)
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.
 
YABANCI DİL-I  (2+0) (2 Kredi) ( 2AKTS)
Active Grammar-Unit 2: Be Face2face-Unit 1: Numbers 0-20; the alphabet, Active Grammar-Unit 2: Be Face2face-Unit 1: Countries and nationalities, Active Grammar-Unit 52: Adjectives, Unit 3: Have/ Have got Face2face-Unit 2: adjectives (1), Active Grammar-Unit 52: Adjectives, Unit 3: Have/ Have got Face2face-Unit 2: adjectives (1), Active Grammar-Unit 3: Present Simple 1, Active Grammar-Unit 3: Present Simple 1: Statements, Unit 4: Present Simple 2: negatives and questions Face2face-Unit 3: Daily routines, Active Grammar-Unit 40: Countable and Uncountable Nouns. Face2face-Unit 4: Free time activities(2): Present simple (3): positive and negative(he/she/it), things you like and don’t like; verb  ing: Present Simple (4): questions and short answers (he/she/it), food and drink
 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAPLARI TARİHİ-I  (2+0) (2 Kredi) ( 2AKTS)
Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi, Zaferin Kazanılması ve Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması ve İstanbul İle İlişkiler,Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet’in İlanı
Halifeliğin Kaldırılışı, 1924 Anayasası, Atatürk İnkılâplarının Hayata Geçişi, Toplumsal, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılâplar, Toplumsal, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılâplar, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, 1929 Ekonomik Buhranı ve Cumhuriyetin Kalkınma Politikaları, Atatürk’ün Dış Politikası
Atatürk Sonrası Türkiye, II. Dünya Savaşı ve Çok Partili Hayata Geçiş
Türkiye’nin Stratejik Konuları, Musul Sorunu, Hatay’ın Anavatana Katılması.
Türkiye’nin Stratejik Konuları, Boğazlar Meselesi, Kıbrıs.
MESLEKİ UYGULAMALAR -I (9+0) ( 9 Kredi) (14 AKTS)
İş kıyafeti giyme, maske, bone, eldiven kullanma, Steril çalışma koşulları, Güvenlik tedbirleri, Vital bulguları manuel alma, Formları doldurma, Uygulanacak ilaçları hazırlama, İlaç uygulama, Venöz ,arterial, kapiller kan alma, Sıvı-elektrolit Dengesi, Asit-baz dengesi, Kan ve Kan Ürünlerinin transfüzyonu, Sıvılar ve İntravenöz sıvı infüzyonu, Aspirasyon- Nazogastrik sonda uygulaması, Hastaya oksijen tedavisi uygulama.
TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ (4+0) (4 Kredi) (4 AKTS)
Genel tanımlar, Hastalıklardan korunma, İnfeksiyonlardan korunma (Asepsi, antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon), Toplumda Sık Görülen İnfeksiyon Hastalıkları (Tbc. Hepatit, AIDS, akut infeksiyonlar), Toplumda sık görülen kronik hastalıklar ( Hipertansiyoni Kronik Kalp Hstalıkları), kazalardan Korunma, Genel Beslenme, Gençlik ve Uyuşturucu Bağımlılığı, Ruh Sağlığı ve Stresle Mücadele, Çocuk Sağlığı, Kadın Sağlığı, Aile planlaması.
 
TIBBİ TERMİNOLOJİ - SEÇMELİ DERS- I (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Tıbbi terimlere giriş, Kısaltmalar, Ön ekler, Son ekler, Hareket Sistemine ilişkin terimler. Solunum sistemine ilişkin terimler. Dolaşım sistemine ilişkin terimler. Hematolojik terimler. Sindirim sistemine ilişkin terimler. Ürogenital sisteme ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkin terimler. Endokrin sisteme ilişkin terimler. Enfeksiyon hastalıkları ve Bağışıklık sistemine ilişkin terimler. Göz, KBB sistemine ilişkin terimler.
 
2.  YARIYIL
TÜRK DİLİ-II (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .
 
YABANCI DİL-II (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Okuma parçaları ve alıştırmalar, Dinleme parçaları ve alıştırmalar, Çeviri çalışmaları, Belirli bir konuda yazı kaleme alma, Belirli bir konu üzerinde münazara yapma.
ANESTEZİ UYGULAMA-I (6+4) (8Kredi) (7AKTS)
Genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme, Genel anestezi öncesi malzeme ve hasta hazırlığı, Hasta pozisyonları, Hasta Monitörizasyonu, Anestezi indüksiyonları, Hava yolu açıklığı, Endotrakeal entübasyon, Alterntif havayolu yöntemleri, Santral Kateterizasyon, Genel anestezinin idamesi, Monitörizasyon izlemi, Genel anestezi uygulamasının sonlandırılması, Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar.
 
GENEL FARMAKOLOJİ  (4+0) (4 Kredi) (4 AKTS)
Kardiyotonik glikozidler, Antiaritmik ilaçlar, Antianginal ilaçlar, Adrenerjik agonist ve antagonistler, Hipotansif ilaç çeşitlerini uygulamak, Santral sinir sistemi ilaçları, Otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar, Solunum sistemine etki eden ilaçlar, Sindirim sistemine etki eden ilaçlar, Endokrin sisteme etki eden ilaçlar, Üriner sisteme etki eden ilaçlar, Hematolik kemoterapik ilaçlar, Diüretikler ve sıvı-elektrolit dengesini düzenleyen ilaçları uygulamak, Antibiyotik türevi ilaçları uygulamak.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAPLARI TARİHİ-II  (2+0) (2 Kredi) ( 2AKTS)
İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti.Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları.
 
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (3+0) (3 Kredi) ( 3AKTS)
Enfeksiyon oluşumu, Enfeksiyon belirti ve bulguları, Solunum yoluyla bulaşan hatalıklar, Kan yoluyla bulaşan hastalıklar, Fekal- Oral yolla bulaşan hastalıklar, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Hastane enfeksiyonları, Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları, Dezenfeksiyon ve sterilizasyon, Kişisel korunma yöntemleri, Hastane enfeksiyonları Korunma komitesi.
 
İLK YARDIM- SEÇMELİ DERS- II (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.
 
 
 
3. YARIYIL
ANESTEZİ UYGULAMA-II (4+4) (6 Kredi) (10 AKTS)
Kardiopulmoner resüsitasyon. Epidural, spinal, kaudal blok. Kombine spinal epidural anestezi uygulaması, periferik bloklarda nestezi uygulaması, rejyonel IV anestezi uygulaması, monitörize hasta bakımı, sedo aneljezi uygulaması, ameliyathane dışı anestezi uygulaması yapılacak ortamların standart donanımları, radyolojik girişimlerde anestezi uygulaması, Endoskopik girişimlerde anestezi uygulaması, EKT girişimlerinde anestezi uygulaması, Radyoterapi girişimlerinde anestezi uygulaması, Ağrı ünitelerinde hazırlık, Ağrı ünitelerinde girişimsel uygulamalar.
KLİNİK ANESTEZİ-I (3+4) (5 Kredi) (8 AKTS)
Üst solunum yolu hastalıklarında anestezi, KOAH’da anestezi, Restriktif akciğer hastalıklarında anestezi, Tek akciğer ventilasyonunda anestezi, Kalp ve damar hastalıklarında anestezi uygulaması için hazırlık, Açık kalp cerrahisinde anestezi, Damar cerrahisinde anestezi, Kalp hastalıklarında non-kardiyak cerrahide anestezi, Nöroşirurjik cerrahide anestezi, Karaciğer hastalıkları anestezisinde hazırlık, Karaciğer hastalıklarında anestezi, Genito-üriner girişimlerde anestezi, Böbrek hastalıklarında anestezi.
REANİMASYON-I (2+4) (4Kredi) (8 AKTS)
Reanimasyon ünitesinde iş organizasyonu yapmak, pozisyon değişikliği, bası yarası, kanül/kateter bakımı, stoma bakımı, endotrakeal tüp bakımı, ağız bakımı, saç ve vücut bakımı, enteral beslenme, parenteral beslenme, mekanik ventilatörü kullanma, reanimasyon ünitesinde hasta takibi, reanimasyon ünitesinde hasta transferi. 
 
MESLEK ETİĞİ ve İLETİŞİM  SEÇMELİ DERS- V (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek. Sözlü iletişim kurmak, Yazılı iletişim kurmak, Sözsüz iletişim kurmak, Biçimsel (formal) iletişim kurmak, Biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, Örğüt dışı iletişim kurmak.
 
 
DİKSİYON ve GÜZEL KONUŞMA  SEÇMELİ DERS- V (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Söyleyiş (Diksiyon) tanımı, ses özellikleri, konuşma dinamiği, nefes ve nefes alma teknikleri, boğulanma, konuşma hızı ve tekdüzelik, vurgu, tonlama, yetişkin ve çocuk sesleri, iletilebilirlik, ses değişimleri, tını sesleri, konuşma ses sesini geliştirme yöntemleri, konuşmada anlamlılık, cümleleri içerdiği duygusal ve coşkusal anlamları belirtecek ses perdeleriyle okuma yöntemleri, okumada ve konuşmada sözcüklerin hakkını verme onların ses yapısını tanıma çalışmaları.
 
 
4.                      YARIYIL
KLİNİK ANESTEZİ- II (3+4) (5 Kredi) (10 AKTS)
Diabetik hastalarda anestezi, Troid bezi hastalıklarında anestezi, Metabolik hastalıklarda anestezi, Pediatrik hstada anestezi, Geriatrik hastada anestezi, Travma anestezisi, Yanıkta anestezi, Obez hastada anestezi, KBB, oftaşmik cerrahide anestezi, Ortopedi anetezisi, Plastik cerrahide anestezi, Abdominal girişimlerde anestezi, Obstetrik ve jinekolojik anestezi, Nöromüsküler hastalıklarda anestezi, Hematolojik hastalıklarda anestezi, Şokta anestezi.
REANİMASYON- II (2+8) (6Kredi) (7 AKTS)
Solunum yetersizlikleri, hipoksi, oksijen tedavisi, aspirasyon pnömonisi, şok, emboli, sepsis, Travmalar, Zehirlenme, Nörolojik sorunlar, Akut böbrek yetmezliği, Koma ve beyin ölümü, Bazı özel durumlar, Sedo-aneljezi, Kas gevşemesi.
 
SİSTEM HASTALIKLARI (6+0) (6 Kredi) (6AKTS)
Solunum sistemi belirti ve bulguları, Solunum sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı. Sinir sistemi belirti ve bulguları, Sinir sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı. Dolaşım sistemi hastalıkları belirti, bulgu ve tedavileri. Sindirim sistemi hastalıkları belirti, bulgu ve tedavileri. Kan sistemi hastalıkları belirti, bulgu ve tedavileri. Üriner sistemi hastalıkları belirti, bulgu ve tedavileri. Endokrin sistem hastalıkları belirti, bulgu ve tedavileri. Diğer sistem hastalıkları belirti, bulgu, tedavi ve bakımları.
 
ANESTEZİK FARMAKOLOJİ (2+0) (2 Kredi) (3 AKTS)
Sedasyon amacıyla kullanılan ilaçlar, Antikolinerjik ve antihistaminik ilaçlar, Mide asidi ve volümünü azaltan ilaçlar, Gaz anestezikler, Buharlaşabilen sıvı anestezikler, İntravenöz anestezikler, İntravenöz anesteziklerin antagonist ilaçları, Lokal anestezik ilaçlar, Ester tipi- amid tipi lokal anestezik ilaçlar. Depolarizan kas gevşetici ilaçlar. Nondepolarizan kas gevşetici ilaçlar. Kas gevşetici ilaçların antagonistleri. Adrenerjik ilaçlar. Hipotansif ilaçlar.
İŞARET DİLİ- SEÇMELİ DERS- VI (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Türk işaret dili (TİD)nin tanımı. El ve parmak şekilleri, Ellerin vücuda göre konumu, Mimiklerin fonksiyonu. Tek ve çift el kullanımı, işaretlerin Türkçeyle ilişkisi. İşaretleri anlamlandırma, Özgün anlatım biçimi. El-beden uyumu, yüz ifadesi-mesaj uyumu. İşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma, dudak hareketlerini abartmama. Selamlaşma, hal-hatır sorma. TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma. Duygu ve düşünceleri aktarma. Karşı tarafı anlama.
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ - SEÇMELİ DERS- III (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Klavyeyi kullanabilme, Windows işletim sistemi, İşletim sistemini tanıma, Programları kullanabilme, Kayıt bulabilme, Programları çalıştırabilme, Denetim masasının işlevini kavrayabilme, Wordpad’de yazı yazabilme, Sürücüleri tanıma, Yazıcı ekleyebilme, Film İzleyebilme, Disketle ilgili işlevleri kavrayabilme.